برچسب های محبوب
 
 
مقالات دارای برچسب 'Book Review'

معرفی کتاب "به سوی تولید بهتر نرم افزار: اصول مهندسی نرم افزار"
توسط   مرتضی صحراگرد  1390/7/9  -  تعداد بازدید: ۱۵۲۲۷
معرفی کتاب "به سوی تولید بهتر نرم افزار: اصول مهندسی نرم افزار"


نقدی بر کتاب Microsoft ASP.NET and AJAX: Architecting Web Applications
توسط   مرتضی صحراگرد  1389/12/12  -  تعداد بازدید: ۱۸۵۶۶
نقدی بر کتاب Microsoft ASP.NET and AJAX: Architecting Web Applications


نقدی بر کتاب Hello, Android Introducing Google’s Mobile Development Platform
توسط   مرتضی صحراگرد  1389/12/3  -  تعداد بازدید: ۱۷۷۵۵
نقدی بر کتاب Hello, Android Introducing Google’s Mobile Development Platform, 3rd Edition


نقدی بر کتاب Ultra-Fast ASP.NET
توسط   مرتضی صحراگرد  1389/10/19  -  تعداد بازدید: ۱۷۵۰۷
نقدی بر کتاب Ultra-Fast ASP.NET: Building Ultra-Fast and Ultra-Scalable Websites Using ASP.NET and SQL Server


نقدی بر کتاب Architecting Microsoft .NET Applications for the Enterprise
توسط   مرتضی صحراگرد  1389/8/28  -  تعداد بازدید: ۲۶۳۹۷
نقدی بر کتاب Architecting Microsoft .NET Applications for the Enterprise


بررسی و نقد کتاب WCF 4.0 Multi-tier Services Development with LINQ to Entities
توسط   مرتضی صحراگرد  1389/8/2  -  تعداد بازدید: ۱۷۲۸۱
بررسی و نقد کتاب WCF 4.0 Multi-tier Services Development with LINQ to Entities