محتویات سایت
        برچسب های محبوب 
 
   تغییر وضوح تصویر (Resolution) نمایشگر کاربر در تکنولوژیهای تحت وب
  یکی از مشکلاتی که برنامه نویسان وب در موارد خاص همواره با آن روبرو بوده اند بدست آوردن وضوح تصویر (Resolution) صفحه مانیتور کاربر و امکان تغییر آن به مقداری است که مورد نظر ما می باشد.
   ASP.NET
   ۶۷۳۳
   دریافت فایل ضمیمه
   مرتضی صحراگرد
   ۱۳۸۵/۹/۵
نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

يکي از مشکلاتي که برنامه نويسان وب در موارد خاص همواره با آن روبرو بوده اند بدست آوردن وضوح تصوير (Resolution)  صفحه مانيتور کاربر و امکان تغيير آن به مقداري است که مورد نظر ما مي باشد.

در DotNet 2005 اين عمل به سادگي امکان پذير مي باشد. که من اين عمل را در قطعه کد زير تشريح مي نمايم


protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)

{

Screen Srn = Screen.PrimaryScreen;

tempHeight = Srn.Bounds.Width;

tempWidth = Srn.Bounds.Height;

Page.ClientScript.RegisterStartupScript(this.GetType(), "Error",

"<script type=\"text/javascript\">alert('" + "Your Current Resolution is = " +

tempHeight + " * " + tempWidth + "');</script>");

//if you want Automatically Change res.at page load

// please uncomment this code.

//if (tempHeight == 600)//if the system is 800*600 Res.then change to

//{

// FixHeight = 768;

// FixWidth = 1024;

// Resolution.CResolution ChangeRes = new Resolution.CResolution

// (FixHeight,+ FixWidth);

//}

}

//protected void Un_Load(object sender, EventArgs e)

//{ //while unloading the page it will come as it was before

// Resolution.CResolution ChangeRes = new Resolution.CResolution+

// (tempHeight, tempWidth);

//}

در اين قسمت نيز قطعه کدي بسيار ساده که روش استفاده از کد را نشان مي دهد قرار داده ام.


switch (cboRes.SelectedValue.ToString())

{

case "800*600":

FixHeight = 800;

FixWidth = 600;

Resolution.CResolution ChangeRes600 = new Resolution.CResolution(FixHeight, FixWidth);

break;

case "1024*768":

FixHeight = 1024;

FixWidth = 768;

Resolution.CResolution ChangeRes768 = new Resolution.CResolution(FixHeight, FixWidth);

break;

case "1280*1024":

FixHeight = 1280;

FixWidth = 1024;

Resolution.CResolution ChangeRes1024 = new Resolution.CResolution(FixHeight, FixWidth);

break;

}

در صورت علاقه مند بودن مي توانيد با بررسي کلاس CResolution که در پوشه App_Code قرار دارد به جزئيات بيشتري در مورد عملکرد برنامه پي ببريد.
منبع : CsharpHelp.com