محتویات سایت
        برچسب های محبوب 
 
   tool tip برای فیلد های یک کنترل ButtonBar
  نحوه ی تخصیص tool tip برای هر فیلد یک کنترل ButtonBar سفارشی سازی شده در Adobe Flex
   Adobe Flex
   ۳۰۱۱۵
    سورس کد
   محمد (برنا) پورحسین
   ۱۳۸۷/۲/۲۲
نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

با استفاده از قطعه کد زیر، به راحتی می توانیم با استفاده از خصیصه ی toolTipField برای یک کنترل ButtonBar، برای هرکدام از فیلدها، tooltip مخصوص به آن فیلد را تخصیص دهیم (مطابق نمونه ی فوق):


<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--
http://www.30sharp.com/flex/ -->
<mx:Application xmlns:mx="
http://www.adobe.com/2006/mxml"
  layout="vertical"
  verticalAlign="middle"
  backgroundColor="white">

 <mx:Array id="arr">
  <mx:Object label="Accordion"
    toolTip="30Sharp Custom Accordion Control"
    icon="@Embed('assets/Accordion.png')" />
  <mx:Object label="ApplicationControlBar"
    toolTip="30Sharp Custom ApplicationControlBar Control"
    icon="@Embed('assets/ApplicationControlBar.png')" />
  <mx:Object label="Box"
    toolTip="30Sharp Custom Box Control"
    icon="@Embed('assets/Box.png')" />
  <mx:Object label="Canvas"
    toolTip="30Sharp Custom Canvas Control"
    icon="@Embed('assets/Canvas.png')" />
  <mx:Object label="ControlBar"
    toolTip="30Sharp Custom ControlBar Control"
    icon="@Embed('assets/ControlBar.png')" />
 </mx:Array>

 <mx:ButtonBar id="buttonBar"
   dataProvider="{arr}"
   labelField="label"
   toolTipField="toolTip"
   height="32" />
   
</mx:Application>

برای دریافت source این نمونه، از لینک "دانلود" در بالای صفحه استفاده کنید.... موفق و موید باشید